No. 10

Locality: Azarbaijan Sharghi

No. 10

Locality: Western China,  Qinghai Tibet Plateau

No. 12

Locality: Isfahan Province

No. 3

Locality: Khuzestan Province

No. 4

Locality: Khuzestan Province

No. 5

Locality: Khuzestan Province

No. 7

Locality: South of Iran

No. 7

Locality: Fars Province