Chlaenius (Stenochlaenius) dostojevskji Tschitschérine, 1895

Locality: South of Iran